Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 1, 2001

SUSÅ, NÆSTVED

Næstved Museum.
Indsendt af Thomas Roland.
Undersøgt af Aoife Daly og Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7782

I forbindelse med arkæologiske udgravninger langs Susåen, Næstved i 1999 og 2000, blev en del bolværkskonstruktioner lokaliseret. I alt blev der udtaget 170 træprøver mhp. undersøgelse, heraf har indsenderen udvalgt 30 til dendrokronologisk undersøgelse.

Tømmer
30 prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. 23 prøver havde splintved bevaret, heraf 15 med barkkant. 19 er dateret.

Årringskurverne fra 15 prøver krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve (tabel 1) på 414 år, som dækker perioden 1052-1465 e.Kr. Undersøgelsen viser, at fældningstidspunkterne for prøverne afspejler aktivitet langs åen fra ca. 1220 e.Kr., til sommer 1578 e.Kr (fig. 1).Fig. 1
"Brøndhul, Kompagnistræde"
Én prøve er undersøgt fra 'brøndhullet'. Prøven havde 57 bevarede årringe. Prøven er ikke dateret.

"Suså II"
Fem prøver fra Suså II er undersøgt. Alle er dateret.

Undersøgelsen viser, at fire af prøverne, alle med splintved og barkkant bevaret, er samtidige (se også diskussionen nedenfor). Barkringene er dannet i 1466 e.Kr. På to af prøverne er barkringen ikke færdigdannet, hvilket betyder, at træerne er fældet i vækstsæsonen (sommer) 1466 e.Kr.

Fældningstidspunktet for én prøve fra Suså II fælder udenfor den ovenfor nævnte gruppe. Yngste bevarede årring på prøven er dannet i 1481 e.Kr. Prøven har kun kerneved bevaret og ved tillæg for manglende splintved er det beregnede fældningstidspunkt for træet, som prøven kommer fra, efter ca. 1502 e.Kr.

"Suså III"
Én prøve er undersøgt og dateret. Prøven har splintved og barkkant bevaret. Barkringen, som er dannet i 1578 e.Kr., er ikke færdigdannet. Træet, som prøven kommer fra, er fældet i sommer 1578 e.Kr.

2121M001 skibs-planke
0339 0279 0139 0039 0029 0019 0299 0169 0239 0109 0229 0199 0179 0079 0099 0319 0129 0059 21211019
AD 1219 AD 1384 AD 1289 AD 1233 AD 1253 AD 1233 AD 1167 AD 1164 AD 1204 AD 1118 AD 1175 AD 1155 AD 1052 AD 1063 AD 1053 AD 1123 AD 1344 AD 1354 AD 1042
AD 1380 AD 1465 AD 1454 AD 1465 AD 1465 AD 1465 AD 1254 AD 1319 AD 1314 AD 1274 AD 1288 AD 1261 AD 1202 AD 1202 AD 1230 AD 1254 AD 1481 AD 1577 AD 1242
21210339 * \ - - 3.24 3.58 - - - - - - \ \ \ - - - -
21210279 \ * 4.75 3.24 3.97 3.53 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - - \
21210139 - 4.75 * 8.81 8.85 4.74 \ - 3.25 \ \ \ \ \ \ \ - 3.25 \
21210039 - 3.24 8.81 * 8.62 7.79 - - 3.98 3.77 3.45 - \ \ \ 3.48 - - \
21210029 3.24 3.97 8.85 8.62 * 7.84 \ - 3.06 - - \ \ \ \ \ - - \
21210019 3.58 3.53 4.74 7.79 7.84 * - - 4.75 5.19 4.23 3.29 \ \ \ 3.93 - - \
21210299 - \ \ - \ - * 7.49 3.95 - - - - - - 3.92 \ \ -
21210169 - \ - - - - 7.49 * 9.57 3.68 - 3.28 - 3.41 - 3.43 \ \ -
21210239 - \ 3.25 3.98 3.06 4.75 3.95 9.57 * 4.16 - - \ \ - - \ \ -
21210109 - \ \ 3.77 - 5.19 - 3.68 4.16 * 10.65 4.26 5.14 3.40 4.20 4.32 \ \ 3.56
21210229 - \ \ 3.45 - 4.23 - - - 10.65 * 5.03 4.60 - - - \ \ -
21210199 - \ \ - \ 3.29 - 3.28 - 4.26 5.03 * 5.05 3.68 - 4.85 \ \ -
21210179 \ \ \ \ \ \ - - \ 5.14 4.60 5.05 * 9.67 7.18 - \ \ 4.21
21210079 \ \ \ \ \ \ - 3.41 \ 3.40 - 3.68 9.67 * 4.34 3.09 \ \ 3.78
21210099 \ \ \ \ \ \ - - - 4.20 - - 7.18 4.34 * - \ \ 5.37
21210319 - \ \ 3.48 \ 3.93 3.92 3.43 - 4.32 - 4.85 - 3.09 - * \ \ -
21210129 - - - - - - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * 4.13 \
21210059 - - 3.25 - - - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4.13 * \
21211019 - \ \ \ \ \ - - - 3.56 - - 4.21 3.78 5.37 - \ \ *
Tabel 1. Suså, Næstved. Skema over synkroniseringsværdierne, internt (t-værdi, Baillie & Pilcher, 1973).
 
"Suså VI Række 100"
Tre prøver fra række 100 er undersøgt. Én prøve er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1454 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1466-81 e.Kr. (se også diskussionen nedenfor).

"Suså VI Række 200"
To prøver fra række 200 er undersøgt. Én er dateret. Prøven har kun kerneved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1254 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter ca. 1275 e.Kr. (se også diskussionen).

"Suså VI Række 300"
Fem prøver fra række 300 er undersøgt. Fire er dateret. To af prøverne hører sammen, heraf én med splintved konstateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1202 e.Kr. Med tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til 1217-32 e.Kr.

De to andre daterede prøver fra række 300 har begge splintved og barkkant bevaret. Træerne, som prøverne kommer fra, er fældet i henholdsvis vinter 1261-62 e.Kr. (21210199, 380), og sommer 1320 e.Kr. (21210169, 131). Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at prøve 131 faktisk hører til "række 500".

"Suså VI 400 stolper"
Otte prøver er undersøgt fra "400 stolper". Fire af dem er dateret. Undersøgelsen viser, at tre af prøverne grupperes sammen (21210109 408, 21210319 419 og 21210229 421). Splintved er ikke bevaret på prøverne. Yngste bevarede årring er dannet i 1288 e.Kr. Fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, er beregnet til efter 1304 e.Kr.

Den fjerde daterede prøve har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1380 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1381-95 e.Kr.

"Suså VI 500 stolper"
Tre prøver fra "500 stolper" er undersøgt. To er dateret. Begge de daterede prøver har splintved bevaret. På den "ældste prøve" (21210099 510) er yngste bevarede årring dannet i 1230 e.Kr. Med tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1231-44 e.Kr.

På den "yngre prøve" (21210239, 501) er yngste bevarede årring dannet i 1314 e.Kr. Træet, som prøven kommer fra, er fældet i 1314-26 e.Kr.

Skibstømmer
To prøver fra skibsplanker er undersøgt. Én er dateret. Prøven har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1242 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældnings-tidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1253-68 e.Kr.

21210059 21210129 21210339 2121M001 21211019
DANMARK Sjælland  NB800000 6.50 10.11 - - \
Sjælland Kirker 2M000005 4.99 8.58 - - \
Kirker I Vendsyssel 81M00003 - 3.86 3.73 5.18 -
Jylland/Fyn 9M456781 - - 3.92 6.62 4.74
TYSKLAND Slesvig-Holsten DM100003 * - - 3.85 7.86 7.75
Weser DM200004 ** 3.37 - 3.02 8.34 7.49
Niedersachsen DM200005 ** 4.98 - 4.64 9.50 8.65
Vesttyskland DM300001 ** 3.70 - - 5.61 5.15
Sydtyskland DM700001 ** 3.16 - - 6.69 6.81
ENGLAND England GBM00002 - - - 5.82 -
POLEN Gdansk Pomerania PM000004 *** 3.60 3.47 - 3.71 4.72
Elblag PM000007 *** \ \ 3.09 3.91 5.36
KUNST Kunst 0M010005  - - 3.31 5.78 -
SVERIGE Sydvestskaane SM000001 3.15 3.36 4.13 8.31 -
Skaane SM000004 3.79 4.94 3.39 6.23 -
Skaane Blekinge SM000005 5.08 7.28 - 3.09 \
Sverige Vest SM000012  6.32 8.02 - 4.69 -
Ystad SM100001 6.59 8.32 - - \
Tabel 2. Suså, Næstved. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurver 21210059, 21210129, 21210339 og 21211019 og middelkurven 2121M001 og referencekurver fra Nordeuropa.

* venligst stillet til rådighed af Hamborg Universitet.
** venligst stillet til rådighed af Göttingen Universitet.
*** venligst stillet til rådighed af Academy of Fine Arts, Warszawa. venligst stillet til rådighed af Peter Klein, Hamborg Universitet. ( Bråthen 1982) (t-værdi, Baillie & Pilcher, 1973)

Diskussion
Den foregående gennemgang af de dendrokronologiske resultater er opdelt i henhold til indsenderens oplysninger, men dateringsresultaterne og synkroniseringsresultaterne tillader en lidt anden gruppering.

En nærmere tolkning opnås, når dateringerne indsættes på udgravningsplanen.

Det første præcis daterede byggeri ved havnefronten fandt sted ca. 1220 e.Kr., hvor "række 300" blev begyndt. Én stolpe bag rækken ("500 stolpegruppe") er fra et træ, der er fældet ca. 1235. Senere, i vinteren 1261-62, er mindst et træ fældet med henblik på reparation eller forlængelse af "række 300".

"400 stolpegruppe" består nærmere af en række ("400") og en gruppe af stolper. Ud af fire mulige prøver fra "rækken" var kun to egnet til dendrokronologisk analyse. De to prøver er dog ikke dateret, sandsynligvis fordi antallet af årringe i de to prøver, 48 og 43, er i underkanten af det brugbare. Derfor er ingen stolper fra "række 400" dateret.

Fire prøver fra "gruppen" er derimod dateret. Tre prøver er fra en konstruktion, som blev bygget efter 1304. Prøve 413, som er fældet ca. 1385 e.Kr., er formodentlig fra en reparation af konstruktionen.

I sommer 1320 e.Kr., blev der fældet træer til bygning af endnu et bolværk, som muligvis kan betragtes som en forlængelse af "række 300" mod nordvest.

Af fem udvalgte prøver fra "række 200" var kun to egnet til dendrokronologisk analyse. Et enkelt stolpe fra "række 200" er dateret. Da prøven, som er udtaget fra stolpen, kun har kerneved bevaret, er det svært at fastsætte en datering af række 200 nærmere end 'efter 1270'. Ved synkronisering af årringskurverne hører 218 sammen med prøverne 131 og 501 og fældningstidspunktet for 218 kan være så sent som 1320 eller endda derefter. En nærmere datering af "række 200" bliver først mulig, hvis flere prøver undersøges.

Dateringen af en enkelt stolpe fra række 100 peger på at række 100 er samtidig med bolværket, som er fundet ved Suså II, bygget af træer fældet i sommer 1466 e.Kr.

Endelig viser den dendrokronologisk analyse, at en aktivitet fandt sted ved "Suså III" i sommeren 1578 eller kort derefter. Prøven er udtaget fra en stolpe i 1. række, allerlængst mod sydøst.

Splintstatistik: Bonde upubl; ca. 20 +10/-5 år.
 

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
Bråthen A. 1982, Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. RAÄ 1982:1 Stockholm.


21210019 
10, 1. række 1. fase 
233 år, heraf 45 år i splintved, og bark. 
1233-1465 e.Kr., 1466 

21210029 
8, 1. række 1. fase 
213 år, heraf 22 år i splintved, og bark. 
1253-1465 e.Kr., 1466 

21210039 
52 , 1. række 3. fase, tværligger 
233 år, heraf 25 år i splintved, + ½ til bark (sommer). 
1233-1465 e.Kr., 1466 sommer 

21210049 
111 , 1., 2. eller 3. række? 
57 år, heraf 11 år i splintved, og bark. 
Ikke dateret 

21210059 
120 , 1. række 1. fase? 
224 år, heraf 13 år i splintved, + ½ til bark (sommer). 
1354-1577 e.Kr., 1578 sommer 

21210069 
134 , 1. række 1. fase 
55 år, heraf 9 år i splintved, og bark. 
Ikke dateret 

21210079 
315, række 300 
140 år, kun kerneved. 
1063-1202 e.Kr., efter ca. 1223 

21210089 
414, 400 stolper 
38 år, heraf 7 år i splintved, og bark. 
Ikke dateret 

21210099 
510, 500 stolper 
178 år, heraf 16 år i splintved. 
1053-1230 e.Kr., 1231-44 

21210109 
408, 400 stolper 
157 år, kun kerneved. 
1118-1274 e.Kr., efter ca. 1295 

21210129 
94, 1. række 
138 år, kun kerneved. 
1344-1481 e.Kr., efter ca. 1502 

21210139 
146, række 100 
166 år, heraf 3 år i splintved. 
1289-1454 e.Kr., 1466-81 

21210149 
137, række 100 
101 år, heraf 12 år i splintved, og bark (vinter). 
Ikke dateret 

21210159 
214, række 200 
52 år, heraf 11 år i splintved, og bark (vinter). 
Ikke dateret 

21210169 
131, række 300 eller 500? 
156 år, heraf 33 år i splintved, + ½ til bark (sommer). 
1164-1319 e.Kr., 1320 sommer 

21210179 
300, række 300 
151 år, H/S. 
1052-1202 e.Kr., 1217-32 

21210189 
310, række 300 
157 år, heraf 42 år i splintved, + ½ til bark (sommer). 
Ikke dateret 

21210199 
380, række 300 
107 år, heraf 20 år i splintved, og bark (vinter). 
1155-1261 e.Kr., 1261-62 vinter 

21210209 
177, 400 stolper 
48 år, heraf 9 år i splintved. 
Ikke dateret 

21210219 
401, 400 stolper 
43 år, heraf 11 år i splintved, og bark (vinter). 
Ikke dateret 

21210229 
421, 400 stolper 
114 år, kun kerneved. 
1175-1288 e.Kr., efter ca. 1309 

21210239 
501, 500 stolper 
111 år, heraf 18 år i splintved. 
1204-1314 e.Kr., 1314-26 

21210249 
132, 500 stolper 
90 år, H/S. 
Ikke dateret 

21210279 
76, 1. række 
82 år, heraf 14 år i splintved, + ½ til bark (sommer). 
1384-1465 e.Kr., 1466 sommer 

21210299 
218, række 200 
88 år, kun kerneved. 
1167-1254 e.Kr., efter ca. 1275 

21210319 
419, 400 stolper 
132 år, kun kerneved. 
1123-1254 e.Kr., efter ca. 1275 

21210329 
412, 400 stolper 
73 år, heraf 25 år i splintved, og bark (vinter). 
Ikke dateret 

21210339 
413, 400 stolper 
162 år, heraf 15 år i splintved. 
1219-1380 e.Kr., 1381-95 

21211019 
skibsplanke 355 
201 år, heraf 4 år i splintved. 
1042-1242 e.Kr., 1253-68 

21211029 
skibsplanke 379 
169 år, kun kerneved. 
Ikke dateret 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 1, 2001

SUSÅ, NÆSTVED

During archaeological excavations along 'Suså' river in Næstved, in 1999 and 2000, sections of quayside constructions were found. 170 wood samples were taken, of which 30 have been chosen by the archaeologists, for dendrochronological analysis.

Timber
30 samples of Quercus sp., oak were examined. 23 samples have sapwood preserved of which 15 have bark edge. 19 are dated.

Tree-ring curves for 15 samples cross-match and are averaged to form a mean curve (table 1) of 414 years, which cover the period AD 1052-1465. The analysis shows that the felling dates for the samples reflect activity along the river from circa AD 1220 to summer AD 1578 (fig. 1).

"Well cutting, Kompagnistræde"
One sample was examined from the "well cutting". The sample has 57 tree-rings preserved. The sample is not dated.

"Suså II"
Five samples from Suså II were examined. All are dated.

The analysis shows that four of the samples, all with sapwood and bark edge preserved, are contemporary (see also the discussion below). The bark rings were formed in AD 1466. On two of the samples, the bark ring is not fully formed, which means that the trees were felled in the growing season (summer) AD 1466.

The felling date of one sample from Suså II falls outside the group. The outermost preserved tree-ring on the sample was formed in AD 1481. The sample has only heartwood preserved and allowing for missing sapwood, the estimated felling date for the tree, from which the sample comes, is after circa AD 1502.

"Suså III"
One sample was examined and dated. The sample has sapwood and bark edge preserved. The bark ring was formed in AD 1578 and was not fully formed. The tree from which the sample comes, was felled in summer AD 1578.

"Suså VI Row 100"
Three samples from row 100 were examined. One sample is dated. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1454. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to AD 1466-81. (see also the discussion below).

"Suså VI row 200"
Two samples from row 200 were examined. One is dated. The sample has only heartwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1254. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be after circa AD 1275 (see also the discussion).

"Suså VI row 300"
Five samples from row 300 were examined. Four are dated. Two of the samples belong together, on one of which, sapwood was observed. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1202. Allowing for missing sapwood, the felling date for the trees, from which the samples come, is estimated to be AD 1217-32.

The other two dated samples from row 300 both have sapwood and bark edge preserved. The trees, from which the samples come, were felled in winter AD 1261-62 (21210199 380) and summer AD 1320 (21210169 131). The dendrochronological analysis shows that sample 131 in fact belongs to "row 500".

"Suså VI 400 post group"
Eight samples were examined from "400 post group". Four of them are dated. The analysis shows that three of the samples can be grouped together (21210109 408, 21210319 419 and 21210229 421). Sapwood is not preserved on the samples. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1288. The felling date for the trees, from which the samples come, are estimated to after AD 1304.

The fourth dated sample has sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1380. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be AD 1381-95.

"Suså VI 500 post group"
Three samples from the "500 post group" were examined. Two are dated. Both dated samples have sapwood preserved. On the 'oldest sample' (21210099 510) the outermost preserved tree-ring was formed in AD 1230. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be AD 1231-44.

On the 'younger sample' (21210239 501) the outermost preserved tree-ring was formed in AD 1314. The tree, from which the sample comes, was felled in AD 1314-26.

Ship timber
Two samples from ship planks were examined. One is dated. The samples has sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1242. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be AD 1253-68.

Discussion
The overview above of the dendrochronological results is presented in the categories made by the archaeologist, whereas the dating results and the correlation results, allow a slightly different grouping.

A more accurate interpretation is achieved when the dates are placed on the excavation plan (Suså VI fig. 2).

The first precisely dated building at the harbour front took place circa AD 1220, where "row 300" was begun. One post behind this row ("500 post group") is from a tree, which was felled in circa 1235. Later, in the winter 1261-62, at least one tree was felled to repair or lengthen "row 300".

"400 post group" consists rather of a row ("400") and a group of posts. Out of four possible samples from the "row", only two were suitable for dendrochronological analysis. These two samples are not dated though, probably due to the number of tree-rings in the two samples, 48 and 43, which is really under the minimum to be useable. Therefore no posts from "row 400" are dated.

Four samples from the "post group" are dated however. Three samples are from a construction which was built after 1304. Sample 413, which was felled in circa AD 1385 is possibly from a repair to the construction.

In the summer AD 1320 trees were felled for the building of yet another bulwark, which might be interpreted as a lengthening of "row 300" towards the northwest.

Of five samples chosen from "row 200" only two were suitable for dendrochronological analysis. A single post (218) from "row 200" is dated. As the sample, which was taken from the post, only has heartwood preserved, it is difficult to place the dating of row 200 more precisely than to 'after 1270'. In the cross-dating of the tree-ring curves 218 belongs with samples 131 and 501 and the felling date for 218 might be as late as 1320 or even later again. A better dating of "row 200" will be possible only if more samples are analysed.

The dating of a single post from row 100 leads to the probability that row 100 is contemporary with the bulwark ("1st row") found at Suså II (not on the plan here), built of trees felled in summer AD 1466.

Finally, the dendrochronological analysis shows that an activity took place at Suså III (not on the plan) in the summer of AD 1578 or shortly after. The sample was taken from the southernmost post in the "1st row".

Sapwood statistic: Bonde upubl; c.20 -5/+10 years.Back to report page