Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 21, 2001

NYGADE 10, RIBE

Den Antikvariske Samling i Ribe.
Indsendt af Lis Andersen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen og Aoife Daly.
NNU j.nr. A8135

Tømmer fra udgravning
Ti prøver af Quercus sp., er undersøgt. Fire er dateret. Alle prøver har splintved bevaret, heraf otte med barkkant.

Felt 3
To prøver fra felt 3 er undersøgt og dateret. Begge har splintved bevaret, heraf har én barkkant.
På den ældste prøve (70340049) er yngste bevarede årring dannet i 1133 e.Kr. Taget i betragtning, at antallet af splintår i danske træer i gennemsnit er 20 år (-5/+10), er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1134-40.
På den anden prøve (70340039) er yngste bevarede årring dannet i 1175 e.Kr. Barkringen er færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vinterhalvåret 1175/76.
Kurverne fra de to prøver krydsdaterer; omend med lav t-værdi.

Felt 4
Én prøve fra felt 4 er undersøgt og dateret. Prøven har barkkant bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1314. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i forår/sommer 1314.

Felt 5
To prøver fra felt 5 er undersøgt. Én prøve er dateret. Den daterede prøve har barkkant bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1207 e.Kr. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i forår/sommer 1207.

Felt 6
To prøver fra felt 6 er undersøgt. Ingen kunne dateres. En 5 årrig rytme i årringskurven 70340059 viser, at træet, som prøven kommer fra, sandsynligvis har været udsat for oldenborreangreb.

Huskonstruktion
Tre stolper fra samme huskonstruktion er undersøgt. Prøverne kunne ikke dateres. En 4 årrig rytme i årringskurvern 70340089 viser, at træet, som prøven kommer fra, sandsynligvis har været udsat for oldenborreangreb.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år. 
 
A8135 Nygade 10, Ribe Interne synkroniseringer
70340029 70340039 70340049 70340079
70340029 * 6.87 3.67 1.32
70340039 6.87 * 3.08 2.09
70340049 3.67 3.08 * 2.00
70340079 1.32 2.09 2.00 *

 
A8135 Nygade 10, Ribe Synkroniseringer mod grundkurver
Felt 5 Felt 3 Felt 4 Felt 5+3
70340029 70340039 70340049 70340079 7034M001
Fyn, 4M000001 1.48 - 3.13 4.35 2.61
Jylland/Fyn, 9M456781 5.53 4.21 8.04 4.66 8.39
Slesvig-Holsten, DM100003 - - 4.11 3.76 1.88
Mellemsverige, SM600001 - - 2.43 4.36 2.10


Felt 5

70340019 
425: A15244, holk, felt 5 
160 år, heraf 21 splintår, bark, vinterfældning. 
Ikke dateret. 

70340029 
426-27: A15243, holk, felt 5 
112 år, heraf 51 splintår, barkkant, sommerfældning. 
1096-1207 e.Kr., 1207 e.Kr. 
 

Felt 3

70340039 
442-44: A1394, holk, felt 3 
84 år, heraf 21 splintår, bark, vinterfældning. 
1092-1175 e.Kr., 1175/76 e.Kr. 

70340049 
445: A1711, holk, felt 3 
67 år, heraf 24 splintår. 
1068-1134 e.Kr., ca. 1134 e.Kr. 
 

Felt 6

70340059 
469: A16281, brøndplanke VI, felt 6 
70 år, heraf 21 splintår, barkkant, vinterfældning. 
Ikke dateret. 
5 årrig rytme konstateret i årringforløbet. 

70340069 
470: A16282, brøndstolpe, felt 6 
96 år, heraf 14 splintår, barkkant, vinterfældning. 
Ikke dateret. 

Felt 4

70340079 
479-80: A4159, holk, felt 4 
225 år, heraf 51 splintår, barkkant, sommerfældning. 
1090-1314 e.Kr., 1314 e.Kr. 
 

Huskonstruktion

70340089 
399: A7782, stolpe 
75 år, heraf 10 splintår. 
Ikke dateret. 
4 årrig rytme konstateret i årringforløbet. 

70340099 
395: A7518, stolpe 
68 år, heraf 16 splintår, bark, vinterfældning. 
Ikke dateret. 

70340109 
394: A9043, stolpe. 
70 år, heraf 24 splintår, bark, vinterfældning. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 21, 2001

NYGADE 10, RIBE

Timber from excavation
Ten samples of Quercus sp., oak, were examined. Four were dated. All of the samples have sapwood preserved, of which eight have complete sapwood.

Section 3
Two samples from section 3 were examined and dated. Both samples have sapwood preserved, of which one has bark edge.
On the oldest sample (70340049) the outermost tree-ring was formed in AD 1133. Allowing for the average amount of sapwood rings in Danish oak trees (20 -5/+10), the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to AD 1134-40.
On the other sample (70340039), the outermost tree-ring was formed in AD 1175. The bark-ring is complete, which means that the tree from which the sample comes, was felled in the winter AD 1175/76.
The curves from the two samples cross-match, albeit with a low t-value.

Section 4
One sample from section 4 was examined and dated. The sample has the bark-ring preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1314. The bark-ring was not complete, which means that the tree from which the sample comes, was felled in spring/summer AD 1314.

Section 5
Two samples from section 5 were examined. One sample was dated. The dated sample has the bark-ring preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1207. The bark-ring was not complete, which means that the tree from which the sample comes, was felled in spring/summer AD 1207.

Section 6
Two samples from section 6 were examined. None of the samples could be dated. A five year rhythm is observed in the tree-ring curve 70340059, which indicates that the tree, from which the sample comes, possibly was attacked by cockchafers.

House construction
Three poles, all from the same construction were examined. None of the samples could be dated. A four year rhythm is observed in the tree-ring curve 70340089, which indicates that the tree, from which the sample comes, possibly was attacked by cockchafers.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 yearsBack to report page