Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 23, 2001

DOKØEN, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Lene Høst-Madsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8218

Skibsvrag
Seks prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle er dateret. Fem af prøverne har splintved bevaret. Undersøgelsen viser, at prøverne kan henføres til to faser.

Fase 1, Ældste fase
Fire prøver. Yngste bevarede år er dannet i 1400 e.Kr. (02071069). Efter tillæg for manglende splintved kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet ca. 1402. På en anden prøve (02071019) er fældningstidspunktet beregnet til ca. 1404.
Undersøgelsen viser sammenfattende (se dateringsdiagram), at de fire prøver stammer fra træer, som er fældet ca. 1405 e.Kr. Denne datering må angive byggetidspunktet for skibet.

Fase 2, Yngre fase
To prøver. Yngste bevarede år er dannet i 1415 e.Kr. (02071049). Efter tillæg for manglende splintved kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet ca. 1422.
Undersøgelsen viser sammenfattende, at de to prøver stammer fra træer, som er fældet ca. 1425 e.Kr. Denne datering må angive tidspunktet for en reparation.

Årringskurverne fra de seks prøver er sammenregnet til en middelkurve på 290 år, som dækker perioden 1126-1415.

Splintstatistik: Wazny, ca. 15 -5/+10 år.


 
 
A8218 Dokøen, vrag 2 - interne synkroniseringer
02071019 02071029 02071039 02071049 02071059 02071069
02071019 * 2.47 3.39 1.85 1.88 3.74
02071029 2.47 * 4.25 1.93 3.26 3.27
02071039 3.39 4.25 * 1.33 3.19 4.09
02071049 1.85 1.93 1.33 * 1.28 4.18
02071059 1.88 3.26 3.19 1.28 * 2.63
02071069 3.74 3.27 4.09 4.18 2.63 *
Dendroproveniens
Den beregnede middelkurve for skibet, som er baseret på såvel prøver fra byggefasen som fra reparationen, er dateret ved hjælp af grund- og referencekurver fra det nordlige Polen (Pommeren - Gdansk - Elblag) samt med "kunstkronologier". Disse sidste er udarbejdet på grundlag af årringsundersøgelser af malede egetræspaneler (malerier), der i dag befinder sig i Tyskland, Nederlandene og England. Oprindelsesområdet for træet/tømmeret, som panelerne (malerier) er fremstillet af, er ikke fastslået for nærværende, men træet antages at stamme fra områder i den østlige del af det mellempolske fladland.

Alt tyder på at træerne, som prøverne stammer fra, har vokset indenfor det polske område, og at skibet også er bygget dér.

A8218 Dokøen, vrag 2 - synkroniseringer mod referencekurver
02071m01
Jylland/Fyn, 9m456781 6.11
Slesvig-Holsten, dm100003 6.32
Lybeck, dm100008 4.71
Niedersachsen, dm200005 8.07
Lüneburger Heide, dm200006 7.51
Weyden, 0m010001 * 12.61
Niederlande Gesamt Gemaelde, 0m020001 * 8.32
ReWork JMF Data Baltic 1, 0m040004 * 8.46
ReWork JMF Data Baltic 2, 0m040005 * 9.50
Gdansk, Pomerania, pm000004 11.28
Elblag, pm000007 11.71
Lund, Sverige, sm000006 5.03
* Kunstkronologier


02071019 
KBM 2409 - K4, 3aS 
170 år, heraf 9 splintår 
1229-1398 e.Kr., ca. 1404 e.Kr. 

02071029 
KBM 2409 - K4, 3bS 
215 år, Kun kerneved. 
1152-1366 e.Kr., efter ca. 1376 e.Kr. 

02071039 
KBM 2409 - K6, 5aS 
270 år, heraf 10 splintår. 
1126-1395 e.Kr., ca. 1400 e.Kr. 

02071049 
KBM 2409 - K6, 5bS 
142 år, heraf 8 splintår. 
1274-1415 e.Kr., ca. 1422 e.Kr. 

02071059 
KBM 2409 - K7, 6bS 
213 år, heraf 8 splintår. 
1201-1413 e.Kr., ca. 1420 e.Kr. 

02071069 
KBM 2409 - K17, 16S 
240 år, heraf 13 splintved. 
1161-1400 e.Kr., ca. 1402 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 23, 2001

DOKØEN, KØBENHAVN

Shipwreck
Six samples of Quercus sp., oak were examined. All are dated. Five of the samples have sapwood preserved. The analysis shows that the samples can be assigned to two phases.

Phase 1, Oldest phase
Four samples. The outermost tree-ring was formed in AD 1400 (02071069). Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree from which the sample comes is estimated to c. AD 1402. On another sample (02071019) the felling date is estimated to c. AD 1404.
In general the analysis shows that the four samples come from trees which were felled around AD 1405. This is taken as the construction date for the ship.

Phase 2, younger phase
Two samples. The outermost tree-ring was formed in AD 1415 (02071049). Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree from which the sample comes is estimated to c. AD 1422. Concluding, the analysis shows that the two samples come from trees which were felled around AD 1425. This date indicates a possible repair of the ship.

The curves from the samples are averaged to form a mean curve of 290 years, which covers the period AD 1126-1415.

Dendroprovenance
The averaged mean curve for the ship, which is based on samples from the construction and the repair, is dated using master and reference chronologies from northern Poland (Pomerania - Gdansk - Elblag) together with "art chronologies". The latter are produced on the basis of tree-ring analysis of painted oak panels (paintings), which today are located in Germany, The Netherlands and England. The area of origin for the wood/timber, which the panels (paintings) are made from, has not been established as yet, but the wood is presumed to come from the eastern part of middle Poland.

Everything suggest that the trees from which the samples come grew within the Polish area and the ship was probably built there.

Sapwood statistic: Wazny, c. 15 -5/+15 years.Back to report page