Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 35, 1999
betegnelse 0091001A 00910021 0091101A 0091102A 0091201A 0091202A 0091203A
0091001A * 9,70 4,15 4,71 - - -
00910021 9,70 * 4,04 6,51 - 4,29 -
0091101A 4,15 4,04 * 6,96 3,73 - 2,89
0091102A 4,71 6,51 6,96 * 4,15 3,25 4,94
0091201A - - 3,73 4,15 * 4,55 -
0091202A - 4,29 - 3,25 4,55 * -
0091203A - - 2,89 4,94 - - *
Tabel 1. Skema over synkroniseringsværdierne, internt


Fig 1. Dateringsdiagram, Lau kirke, Gotland
 

Årringskurverne fra brædderne er sammenregnet til en middelkurve på 204 år som dækker perioden 1136-1339 e.Kr.
Yngste bevarede årring på brættet med splintved er dannet i 1339 e.Kr. Gennem tillæg på 7 år, idet 'normalsplintbredden' ifølge erfaringerne for et så gammelt træ er 20 år (der er konstateret 13 årringe i splint, men ikke barkkant), er fældningstidspunktet for træerne, som brædderne stammer fra, beregnet til ca. 1346 e.Kr.
LAND grundkurve betegnelse 0091m001
DANMARK Svendborg 4m000001 5,44
Jylland 9m456781 2,73
TYSKLAND Slesvig-Holsten dm100003 3,69
Hamburg dm100007 2,53
Lübeck dm100008 3,20
Niedersachsen dm200001 2,89
Weser dm200003 2,64
Weser dm200004 3,10
Niedersachs N dm200005 3,72
Lüneburger H dm200006 3,95
POLEN Gdansk Pomern pm000004 4,28
Elblag pm000007 5,39
SVERIGE SV Skåne sm000001 3,29
Lund Skåne Blekinge sm000002 4,04
Kærnan sm000003 3,06
Skåne sm000004 3,14
Ystad sm100003 3,55
Mellemsverige sm600001 4,37
Tabel 2: Lau kirke, Gotland. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurve 0091M001 og diverse grundkurver fra Nord Europa.
 
Dendroproveniens ?
Den beregnede trækurve 0091M001 krydsdaterer med grundkurver for egetræ fra omkring Østersøen. De højeste t-værdier fremkommer med grundkurverne for Svendborg, Danmark og Poland. Det skal dog bemærkes at t-værdierne er for lav til at bestem proveniensen.


Katalog
0091001A
altertavle, Dep C 1430 højre bræt
137 år, kun kerneved.
1136-1272 e.Kr., fældet efter ca. 1293 e.Kr.

00910021
altertavle, Dep C 1430 venstre bræt
175 år, kun kerneved.
1149-1323 e.Kr., fældet efter ca. 1344 e.Kr.

0091101A
Tårn 1 fra altertavle, Dep C 163 bræt
137 år, kun kerneved.
1154-1290 e.Kr., fældet efter ca. 1311 e.Kr.

0091102A
Tårn 1 fra altertavle, Dep C 163 bræt
157 år, kun kerneved.
1151-1307 e.Kr., fældet efter ca. 1328 e.Kr.

0091201A
Tårn 2 fra altertavle, Dep C 163 bræt
142 år, kun kerneved.
1180-1321 e.Kr., fældet efter ca. 1342 e.Kr.

0091202A
Tårn 2 fra altertavle, Dep C 163 bræt
93 år, heraf 13 år i splintved.
1247-1339 e.Kr., fældet ca. 1346 e.Kr.

0091203A
Tårn 2 fra altertavle, Dep C 163 bræt
126 år, kun kerneved.
1138-1263 e.Kr., fældet efter ca. 1284 e.Kr.Tilbage til rapportsiden

NNU report 35, 1999
LAU KIRKE, GOTLAND

Alter piece, Lau church, Gotland
Seven boards of Quercus sp., oak were examined. Sapwood is preserved on one of the boards, on which 13 sapwood years were identified. All the boards are dated. The boards are given the names 0091001A, 00910021, 0091101A, 0091102A, 0091201A, 0091202A and 0091203A (see the table at the end of the report).

The tree-ring curves from the boards are averaged to a mean curve of 204 years which covers the period AD 1136-1339. The outermost preserved tree-ring on the board with sapwood was formed in AD 1339. Adding 7 years, in that the normal sapwood width for a tree of this age is circa 20 years (13 sapwood rings are identified, but not bark edge), the felling date for the trees from which the boards are made, is estimated to circa AD 1346.

Dendroprovenance ?
The averaged tree-ring curve 0091M001 cross-dates with master chronologies for oak from around the Baltic Sea. The highest t-values appear with the master chronologies for Svendborg, Denmark and Poland, but the t-values are too low to determine provenance.


Back to report page