Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 3, 2000
NYDAM MOSE, SØNDERJYLLANDS AMT

Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser.
Indsendt af Flemming Rieck.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A4707/A6006

Dele af skib/båd: "den sønderhugne egebåd"
Fire prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Én af prøverne har splintved bevaret. Alle prøver er dateret.
 
5007201A 5007202A 5007204A 5007203A
5007201A * 7,13 7,33 5,63
5007202A 7,13 * 9,62 5,99
5007204A 7,33 9,62 * 6,20
5007203A 5,63 5,99 6,20 *
Tabel 1."Den sønderhugne egebåd", Nydam Mose. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Baillie & Pilcher 1973)), relativ datering (jævnfør fig 3).
Table 1. "Den sønderhugne egebåd" (the broken oak boat) Nydam bog. Table of correlation values (t-values calculated using CROS (Baillie & Pilcher 1973)), relative dating (see fig 3).
 

Årringskurverne krydsdaterer indbyrdes (tabel 1), og kan sammenregnes til middelkurven 50072M01 på 87 år.
Kurverne krydsdaterer endvidere med absolut daterede referencekurver fra Danmark og Nordtyskland (tabel 2).
Middelkurven dækker perioden 91-177 e.Kr. og yngste bevarede årring (i prøve 5007201A) er dannet i 177 e.Kr.

Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til ca. 190 e.Kr., hvilket, på det foreliggende grundlag, også angiver byggetidspunktet for fartøjet.


Fig. 1. Dateringsdiagram, "Den sønderhugne egebåd", Nydam Mose, Sønderjyllands amt
Fig. 1. Dating diagram, "Den sønderhugne egebåd" (the broken oak boat) Nydam bog.

Dendroproveniens?
På grundlag af de beregnede synkroniseringsværdier (t-værdier, tabel 2) kan det ikke bestemmes i hvilken region træerne, som prøverne stammer fra har vokset.

Splintstatistik Bonde upubl; ca. 20 år+10/-5

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
 


Fig. 2. Middelkurven for båden (i grøn) med en grundkurve for Slesvig-Holsten (sort) samt en middelkurve for skjolde fra Illerup Ådal (blå).
Fig. 2. The mean curve for the boat (green) with a master chronology for Schleswig-Holstein (black) and a mean curve for shields from Illerup Ådal (blue).

5007201A 5007202A 5007203A 5007204A 50072M01
start dates AD 115 AD 91 AD 107 AD 109 AD 91
dates end AD 177 AD 151 AD 156 AD 168 AD 177
DANMARK Jylland 9M456781 109 BC AD 1986 - 2,57 - - -
Illerup Skjold AAZN  00790M01 58 BC AD 177 3,60 2,57 - 4,65 3,47
Illerup Ådal Skjold SWD-2B  00792038 2 BC AD 151 - 2,54 - - -
Illerup skjold LCX 00793M01 86 BC AD 184 3,47 - 3,20 - 2,51
Illerup ådal, skjolde 0079M001 95 BC AD 184 3,68 3,11 - 3,38 3,30
Illerup ådal, skjolde 0079M002 95 BC AD 177 2,85 - - 4,12 2,73
Illerup ådal, skjolde AAZN og SWD 0079M003 95 BC AD 177 2,91 2,53 - 5,04 3,31
Vimose Skjoldbr, 22672  40390029 AD 14 AD 189 3,87 - 2,63 - -
Vimose ???1322  4039003A AD 92 AD 150 6,01 2,63 3,97 4,21 3,46
TYSKLAND Schleswig-Holstein, Nehmten*  DM100004 32 BC AD 370 5,01 3,51 - 3,82 4,74
Hh Wittmoor Bohlenweg * DM100005 AD 75 AD 329 2,92 - - 2,96 2,89
G Weser ** DM200004 30 BC AD 1960 2,72 2,66 - - -
Moseeg ** DMML003A 6069 BC AD 928 2,85 - - 2,78 2,59
Tabel 2: "Den sønderhugne egebåd", Nydam Mose. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurverne 5007201A, 5007202A, 5007203A og 5007204A og middelkurven 50072M01 og referencekurver fra Danmark og Nordtyskland. (Baillie & Pilcher, 1973)
* venligst stillet til rådighed af Prof Dieter Eckstein, Hamborg Universitet.
** venligst stillet til rådighed af Dr HH Leuschner, Göttingen Universitet.
Table 2: "Den sønderhugne egebåd" (the broken oak boat), Nydam bog. Table of correlation values between the tree-ring curves 5007201A, 5007202A, 5007203A and 5007204A and the mean curve 50072M01 with reference curves from Denmark and Northern Germany. (Baillie & Pilcher, 1973)
* kindly made available by Prof. Dieter Eckstein, Hamburg University.
** kindly made available by Dr. HH Leuschner, Göttingen University.
 
 
 
Samlet oversigt over dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra de arkæologiske undersøgelser i Nydam Mose, 1863 til 1999.


Fig. 3."Den sønderhugne egebåd". Diagram som viser årringskurverne fra de enkelte prøver i synkron position, jvf tabel l, samt den beregnede middelkurve.
Fig. 3 "Den sønderhugne egebåd" (the broken oak boat), Nydam bog. Diagram which shows the tree-ring curves from each sample in its cross-matching position, see table 1, and the resulting mean curve.

I alt er der udført dendrokronologiske undersøgelser på materiale fra Nydam Mose i tre omgange.
På trods af de enorme mængder af trægenstande mm, der er fremkommet ved de arkæologiske undersøgelser, er det forsvindende lidt, der har været brugbart til dendrokronologiske dateringsundersøgelser. Det drejer sig om fire prøver fra det skib, der er udstillet i Archäologischen Landesmuseum i Slesvig suppleret med enkeltstykker fra Sorø Akademi museum og Nationalmuseet, i alt seks stykker, som stammer fra den store udgravning i 1863. Hertil kommer ét skjoldbræt af egtræ, fundet i 1995 samt fire prøver fra "den sønderhugne egebåd", hvor to stammer fra 1863 udgravningen og to, der er fremkommet ved de arkæologiske udgravninger i 1990'erne.


Fig. 4. Dateringsdiagram, hele det dendrokronologisk daterede materiale fra Nydam Mose.
Fig. 4. Dating diagram, all dendrochronologically dated material from Nydam bog.

Ofringstidspunkt?
Diagrammet angiver fældningstidspunktet for træerne, hvorfra de undersøgte prøver stammer og dermed også - under normale omstændigheder - fremstillingtidspunktet for de objekter, hvorfra prøverne er udtaget.
I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser er der ikke fundet materiale, som kan anvendes til at datere nedlæggelses-/ofringstidspunkterne nærmere ved hjælp af den dendrokronologiske dateringsmetode. Spørgsmålet er derfor, hvor lang tid er der gået mellem fremstillingstids og ofringstidspunkt.
Ud fra de iagttagelser, der kan gøres på de fundne skibsdele, er der intet, der indicere, at skibene har været "gamle og udtjente". Og sammenlignes der med begivenheder i vikingetiden kan det ligefrem fastslås, at der ved religiøse handlinger, som involvere ofring af et skib - f.eks. begravelser, altid har været tale om fuldt funktionsdygtige, nyere skibe, op til 15 år gamle.

Det bedste bud på hvornår skibene er blevet placeret i Nydam Mose, er derfor det første årti i det 3. århundrede e.Kr. for "den sønderhugne egebåd". For skibet, der er udstillet i Slesvig, vil ofringstidpunktet være ca. 350 e.Kr.
Med hensyn til skjoldbrættet findes der ikke noget referencemateriale, som viser hvor lang tid et skjold kan have været i funktion. Indtil der foreligger resultater fra flere undersøgelser må funktionstiden for et skjold derfor fastsættes til én generation (ca. 30 år). Ofringstidpunktet for skjoldet, hvorfra det undersøgte bræt stammer kan derfor sættes til det 2. årti i det 4. århundrede e.Kr.

Jævnfør:
Bonde, N., Dendrochronologische Altersbestimmung des Schiffes von Nydam. Offa 471990. 157-168
Bonde, N., et al. 1991. Jernalderbåde og våbenofre. Nationalmuseets Arbejdsmark 1991. 99-114
Bonde, N. ed., 1995. Dendrokronologiske undersøgelser fra arkæologiske udgravninger i Danmark 1995 Nationalmuseet. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1995. 327
Bonde, N. 1999. Brættet i mosen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1999. 30-31


Katalog
5007201A 
øverste bord (1863) 
63 år, heraf 7 år i splintved.
115-177 e.Kr., ca. 190 e.Kr. 

5007202A 
sidebord 217x1053 
61 år, kun kerneved.
91-151 e.Kr., efter ca. 172 e.Kr. 

5007203A 
sidebord (1863) 
50 år, kun kerneved.
107-156 e.Kr., efter ca. 176 e.Kr. 

5007204A 
sidebord 217x1054 den lange 
60 år, kun kerneved.
109-168 e.Kr., efter ca. 189 e.Kr. Tilbage til rapportsiden

NNU report 3, 2000

Back to report page