Pollenanalytisk Laboratorium

Pollenanalyse
Det første trin i en analyse af pollenindholdet i en jordprøve, er udtagning af jordprøven. Det næste er en behandling af jordprøven for at isolere dens indhold af pollenpartikler bedst muligt.
        Følgende beskrives den fremgangsmåde, der for tiden er den foretrukne i Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Vejledningen er henvendt til brugere med elementært kendskab til laboratorieteknik.

Af "hardware" kræves:
        Centrifugerør af teflon eller PP: ca. 10 ml. og 50 ml.
        Farvet tape af god kvalitet til mærkning af centrifugerør.
        Reagensglasstativer -- gerne 2, passende til små og store rør.
        Glasspatler
        Nikkelspatler
        Eengangspipetter, PP: ca. 5 ml.
        Pasteur-pippetter
        Analysevægt: 10,0000 - 0,0000 g.
        Whirlmixer
        Tarér-vægt
        Stop-ur
        Centrifuge: F.eks. "Lab-Fuge" 2500 rpm
        Mellemstor gryde, helst med låg
        Gasblus eller varmeplade
        Bunsen-brænder
        Fint metaltrådsnet udformet i små "foldefiltre".
        Små, fladbundede prøveglas (ca. 15 mm.Ø)
        Affaldsdunk til brugt flussyre
        Affaldsdunk til acetolyseblanding

Kemikalier. Alle af "Teknisk kvalitet"
        "Renset" vand (demineraliseret el. lign.)
        Lycopodium-tabletter à 100 mg.
        Ethanol 96%
        Conc. HCl
        "Base" = 10% opløsning af NaOH eller KOH
        Conc. HF
        Iseddikesyre
        Eddikesyreanhydrid
        Conc. svovlsyre
        Tert. butanol, vandfri.
        Siliconeolie, optisk kvalitet

Præparation af jordprøver
til
Pollenanalyse
Rationaliseret Vejledning

Analysens formål og prøvens beskaffenhed
Den nedenfor beskrevne fremgangsmåde er baseret på pollenpartiklernes enestående modstandsdygtighed overfor kemiske påvirkninger.
Det er vigtigt, inden præparationen indledes, at fastslå, om man ønsker en kvalitativ eller en kvantitativ analyse, idet det har indflydelse på udtagning af prøvemængde og krav til prøvens beskaffenhed.
Kvantitative analyser udføres på tørrede jordprøver, der afvejes nøje og tilsættes en afvejet mængde lycopodium- sporer. I modsætning hertil kan kvalitative analyser udføres på "en spatelspids" af prøven, der ikke behøver at være tør eller have intern standard i form af lycopodium-sporer. En afvejning vil i sådanne tilfælde mest få interesse, hvis man beslutter at gentage analysen på et mere passende prøveudtag.
Præparationen kan udføres på et lige antal af prøver fra 2 til 16. 8 prøver har vist sig at være passende.


Mekanisk forbehandling

Af hensyn til tolkning af analyseresultatet skal hele prøven inden udtagning og afvejning være så homogen som muligt. Dette opnås på tørrede prøver ved at "pulverisere" dem så godt som muligt. Fugtige prøver søger man at blande bedst muligt og, da den type prøver sjældent analyseres kvantitativt, kan man, inden viderebehandling, tillade sig at fjerne småsten, grenstumper o.lign.


Afvejning

En passende mængde (10 - 200 mg) afvejes i farvekodede (f.eks. med international farvekode) centrifugerør på analysevægt med 3 - 4 betydende cifre. Hvis analysen kræver tilsætning af lycopodium-sporer (i form af tabletter), foretages en ekstra vejning for at fastslå den nøjagtige mængde sporer.
Der tages under afvejning almindelige forholdsregler mod krydskontamination af prøverne.


Opslemning

Til den første opslemning af prøverne fremstilles 30% ethanol i vand. Denne blanding er mere "våd" og modvirker desuden skumning. Til hver prøve anvendes ca. 3 ml. og man sikrer en god opblanding. Det er ikke nødvendigt at knuse eventuèlle lycopodium-tabletter, da de opløses spontant under den efterfølgende syrebehandling.


Syrebehandling: opløser lycopodium-tabletter og basiske mineraler.

Prøverne tilsættes conc. saltsyre dråbevis og under grundig opblanding. Tilsætningen fortsættes til brusning ophører og "lidt til", så man er sikker på et reelt overskud af syre. Udover tabletterne skal behandlingen opløse en del af prøvens mineralske indhold.
En passende mængde er 300 µl/lycopodium-tablet (= ca. 6 til 10 dråber) og et par dråber i overskud.
Syren gives en reaktionstid på 10 - 15 min. under jævnlig omrøring.


Centrifugering

Prøverne centrifugeres ved max. speed (2000-3000 rpm) i 4 min. Forinden tareres (m. f.eks. vand) prøverne til ligevægt (< 0,1 g). Det gøres hurtigst ved hjælp af en tarérvægt.
Supernatanten hældes forsigtigt fra og kasseres. Remanensen går videre.


Vask: fjerner overskydende syre og opløste mineraler.

Prøverne opslemmes i 3 ml. renset vand og centrifugeres ned. Supernatanten bortkastes.


Basisk hydrolyse: opløser en del organisk materiale og "sure" komponenter.

Prøven opslemmes grundigt i ca. 3 ml 10% NaOH-opløsning i vand (evt. KOH) og sættes i kogende vandbad ½ time. Det er vigtigt, at prøverne jævnligt udtages og "rystes" -- f. eks. hvert 10ende minut.
Centrifugering. Den stærkt farvede supernatant dekanteres omhyggeligt fra og kastes bort.


Vask og mekanisk filtrering: fjerner større planterester og mineralkorn.Filtrering

Remanensen opslemmes i ca. 3 ml. renset vand og sendes gennem et 'foldefilter' ned i et større centrifugerør. Filteret skylles med 5 ml. vand -- evt. mere.
Det samlede filtrat dekanteres til mindre centrifugerør således at tungere mineralske partikler tilbageholdes.
Filtratet centrifugeres og supernatanten kastes bort.


Flussyre-behandling: opløser silicater o.fl.a. mineraler.

Husk sikkerhedsudstyr!
Remanensen opslemmes i 2 ml. conc. HF. Reaktionen kan forløbe under henstand et par dage ved stuetemperatur (husk omrystning en gang i mellem) eller på kogende vandbad i ca. ½ time. Reaktionen skal i lighed med den basiske hydrolyse blot løbe til ende og prøverne kan efter varmebehandling henstå i flussyre, indtil præparationen fortsættes. Inden centrifugering tilsættes yderligere 1½-2 ml renset vand og prøven blandes grundigt. Denne tilsætning skal mindske opløsningens densitet og lette bundfældelse af uopløst materiale.
Centrifugering. Supernatanten udhældes i dunken til "flussyre-affald". En fnugget udfældning vil undertiden følge med.


Vask med vand: fjerner flussyre og opløste mineraler.

Remanensen opslemmes i ca. 3 ml. renset vand og centrifugeres ned. Supernatanten borthældes (evt. til dunken med HF-affald).


Vask med eddikesyre: fjerner vand som forberedelse til acetolyse.

Remanensen mikses grundigt med 3-4 ml iseddikesyre og centrifugeres ned. Husk forinden at tarére med iseddikesyre! Eddikesyren hældes fra og kastes bort.


Acetolyse (Erdtmann-behandling): opløser cellulose og cellulose-lignede planterester.

En passende mængde (der skal samlet bruges 3-4 ml. pr. prøve) eddikesyre-anhydrid tilsættes conc. svovlsyre i forholdet 6+1 og blandes godt. Husk: "det tunge i det lette". Blandingen bliver varm og skal bruges varm, idet den (med glas-Pasteur-pippette) straks tilsættes til prøverne 1 ml ad gangen, til den er "brugt op". Prøverne rystes godt mellem hver tilsætning og der regnes med en reaktionstid på maksimalt 4-5 minuter. For prøver med stort indhold af celluloseagtigt bundfald kan ca. 2 min. af reaktionstiden finde sted i kogende vandbad. Centrifugering. Husk at tarére med iseddikesyre! Supernatanten hældes fra og opsamles i dunken til acetolyseaffald eller destrueres ved udhældning i en stor mængde, koldt vand.
Hvis der efter dekantering er meget reagens tilbage i prøven, kan remanensen vaskes 1 gang i iseddikesyre og derpå 2 gange i ethanol. Ellers kan man direkte vaske remanensen 2-3 gange i ethanol. Den sidste gang dekanteres meget omhyggeligt, så "den sidste dråbe" også kommer fra.


Overførsel til prøveglas

Prøverne tilsættes ca. 1 ml tert. butanol (der eventuelt forinden skal tøes op) og overføres med brug af individuelle plastpipetter til etiketterede prøveglas. Derefter tildryppes 10 dr. silicone-olie pr. prøve, som tildækkes med linsepapir (og en elastik), blandes grundigt på Whirl-mixeren og stilles til inddampning et par dage i sandbad ved 60-70 °C.


Oprydning

Man sikrer sig, at låg og propper til farlige væsker er på plads og der vaskes op af hvad der måtte være brugt af centrifugerør og udstyr. Metalfiltrene gennemskylles grundigt fra begge sider og udglødes i flammen fra en bunsenbrænder.
En stor del af oprydningen kan afvikles under de mange centrifuge-pauser.


 10. marts 2005 JH-J.