Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 26, 2000
STRANDGADE 3A, KØBENHAVN

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter.
Indsendt af Christian Lemée.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A7739

Skibsvrag
Rapporten omfatter dendrokronologisk undersøgelse af to skibsvrag fra "B&W-grunden", udgravet i 1996-97. Der er tidligere undersøgt prøver af egetræ fra de to skibsvrag, jvf NNU rapport 5, 1997 og 19, 1997. Yderligere 10 prøver, fem fra vrag 2 og fem fra vrag 5, er nu undersøgt, alle af fyrretræ. Rapporten omfatter både tidligere samt nærværende undersøgelser.

Vrag 2
I alt er 17 prøver undersøgt, tolv af Quercus sp., eg, og fem af Pinus sp., fyr. Seksten dateret.

Egetræsprøverne
Fem havde splintved bevaret. Undersøgelsen viser, at fældningstidspunktet for prøverne med splintved bevaret angiver to faser (bygning og reparation) i skibet.

Bygning
På grundlag af årringsundersøgelsen henføres ni prøver til skibet byggefase. Årringskurverne fra 6 prøver (00652489, 00652279, 00652429, 00652439, 00652449, 00652239) er samhørende og kan sammenregnes til en kurve på 235 år (00652M03), som dækker perioden 1372-1606 e.Kr. Kurverne fra tre andre prøver (00652229, 00652259, 00652269) hører ligeledes sammen og kan sammenregnes til en kurve på 107 år (00652M01), som dækker perioden 1489-1595 e.Kr.
Yngste bevarede årring i prøve 00692489 med 27 bevarede årringe i splintved, er dannet i 1606 e.Kr. Samlet viser undersøgelsen, at byggetidspunktet kan fastsættes til ca. 1606 e.Kr.
En sammenligning med referencekurver for egetræ fra Nordeuropa viser, at de bedste synkroniseringsværdier (t-værdier) opnås med referencekurver fra Niedersachsen og 'Vesttyskland' (tabel 3).

Reparation
Den indbyrdes sammenligning af årringskurverne viser, at to prøver, 00652469 og 00652479, ikke er samhørende med de øvrige prøver fra skibet. Én af prøverne har splintved bevaret. Kurverne fra de to prøver er sammenregnet til én kurve på 204 år (00652M02), som dækker perioden 1405-1608 e.Kr. Træet, som prøve 00652469 (med splintved) stammer fra, har et beregnet fældningstidspunkt omkring ca. 1622 e.Kr., cirka seksten år senere end byggefasen.
En sammenligning med referencekurver for egetræ fra Nordeuropa viser, at de højeste synkroniseringsværdier (t-værdier) opnås med referencekurve fra sydvest Sverige (tabel 3).

Fyrretræsprøver
Alle fem fyrretræsprøverne er dateret. Ingen af prøverne har bark bevaret. Yngste målte årring er dannet i 1578 e.Kr. Efter denne årringe er der konstateret 4 prøver mod bark. Træerne som prøverne kommer fra, er fældet efter 1583 e.Kr. Årringskurverne fra de fem prøver er sammenregnet til en middelkurve på 222 år, som dækker perioden 1357-1578 e.Kr. Kurven krydsdaterer bedst med grundkurver for fyr fra Sverige (tabel 2).

Dendroproveniens
For tømmeret fra byggefasen gælder, at ingen af t-værdierne er signifikante til at angive oprindelsessted (-område) for de træer, der er anvendt ved bygningen af skibet. Det skal bemærkes at de højeste t-værdier for reparationsmaterialet (eg), og for fyrretræsmaterialet, er opnået med svenske grundkurver, i modsætning til byggefasematerialet, som passer bedre med kurver fra Europas 'fastland'.

00652M02 00652M03 006526M1
samme træ 
00652549
samme træ 
00652539
Pinus sp., Fyr
2469 2479 2259 2229 2269 2239 2429 2439 2449 2279 2489 2499 262A 260A 261A 263A 264A
00652469 * 7.85 - - - - - - - - - - - - - - -
00652479 7.85 * - - - - - - - - - - - - - - -
00652259 - - * 11.05 7.08 \ - - \ - - - \ \ - - -
00652229 - - 11.05 * 11.95 - - - - - - - - - - - -
00652269 - - 7.08 11.95 * - - - - - - - - - - - -
00652239 - - \ - - * 3.47 3.95 3.09 3.23 - 3.52 - - - - -
00652429 - - - - - 3.47 * 11.95 8.69 5.25 3.08 3.49 - - - - -
00652439 - - - - - 3.95 11.95 * 16.12 6.52 - 3.88 - - 2.88 - -
00652449 - - \ - - 3.09 8.69 16.12 * 6.19 - 2.84 - - - - -
00652279 - - - - - 3.23 5.25 6.52 6.19 * 2.60 4.57 - - - - -
00652489 - - - - - - 3.08 - - 2.60 * 3.69 - - - - -
00652499 - - - - - 3.52 3.49 3.88 2.84 4.57 3.69 * - - - - -
0065262A - - \ - - - - - - - - - * - 2.93 3.76 3.72
0065260A - - \ - - - - - - - - - - * 3.89 4.04 4.79
0065261A - - - - - - - 2.88 - - - - 2.93 3.89 * 5.11 4.66
0065263A - - - - - - - - - - - - 3.76 4.04 5.11 * 4.92
0065264A - - - - - - - - - - - - 3.72 4.79 4.66 4.92 *
Tabel 1. Vrag 2. Skema over synkroniseringsværdierne, internt

- 006526M1
DANMARK B&W-grunden DANPIN01 4.44
NORGE Østlandet NOMK0505 472
Aust-agder Syd Norge NOMK0803 5.69
SVERIGE Östergøtland 30140009 6.82
Dalarna 30500099 6.11
Stockholm/uppl 30530009 10.21
Gotland GOTPINUS 632
Helsingland HELPIN01 5.26
Aaland AALPIN01 6.58
Tabel 2. Vrag 2, fyrretræsprøverne. Skema over synkroniseringsværdierne mellem middelkurve 006526M1 og referencekurver fra Skandinavien. (t-værdi, Baillie & Pilcher, 1973)

- 00652549 00652M02 00652M03
DANMARK Sjælland 2M000002 \ 5.41 -
Sjælland Kirker 2M000006 - 7.14 2.62
Østjylland 6M100001 - 6.74 2.63
Sønderjylland 9M100023 - 2.93 4.97
Jylland/Fyn 9M456781 - 4.34 4.25
TYSKLAND Slesvig-Holsten DM100003 * - 2.55 5.15
Hamburg DM100007 * - - 5.48
Lübeck DM100008 * - 3.53 7.18
Weserbergland DM200003 ** - 3.29 5.37
Niedersachsen DM200005 ** - 3.51 843
Lüneburger Heide DM200006 ** - 2.79 806
Vesttyskland DM300001 ** 6.22 - 7.42
Sydtyskland DM700001 ** 4.06 - 6.18
HOLLAND Holland NL000001 4.10 - 7.31
POLEN Gdansk Pommern  PM000004 *** - 4.86 3.46
KUNST Kunst 0M010003  2.69 - 4.79
Kunst 0M010006  2.63 - 6.92
Kunst 0M010007  - - 5.56
SVERIGE Skåne Blekinge SM000005 - 7.49 -
Vest Sverige SM000012  - 11.61 -
Ystad SM100001 - 5.70 -
Tabel 3. Vrag 2, egetræsprøverne. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurve 00652549 og middelkurverne 00652M02 og 00652M03 og referencekurver fra Nordeuropa.

* venligst stillet til rådighed af Hamborg Universitet.
** venligst stillet til rådighed af Göttingen Universitet.
*** venligst stillet til rådighed af Academy of Fine Arts, Warszawa. venligst stillet til rådighed af Peter Klein, Hamborg Universitet. ( Bråthen 1982) (t-værdi, Baillie & Pilcher, 1973)Vrag 5
I alt er 39 prøver undersøgt. 33 af Quercus sp., eg, og seks af Pinus sp., fyr. 24 er dateret. En prøve (NMU 1484 X209), bestemt til Ulmus sp., elm, er ikke undersøgt.
21 af egetræsprøverne er dateret, hvoraf seks har splintved bevaret. Tre af fyrretræsprøverne er dateret.

Én prøve fra en tidligere undersøgelse af materiale fra "B&W Grunden" (NNU rapport nr. 11997), som nu antages at komme fra vrag 5, er også blevet inddraget i nærværende undersøgelse. Prøven (21010109) stammer fra et træ, som blev fældet ca. 1640 e.Kr. Årringskurven fra prøven, som dækker perioden 1546­1634, opnår dog ikke signifikante t-værdier ved en relativ sammenligning med årringskurverne fra prøverne i denne undersøgelse. På grundlag af den dendrokronologiske undersøgelse alene kan det ikke bestemmes, hvorvidt prøven stammer fra vrag 5.
Prøvens årringskurve krydsdaterer/synkroniserer dog med de samme grundkurver, som kurverne fra de øvrige prøver, der sikkert kan henføres til vraget.
På grundlag af dateringen (ca. 1640) kan 21010109 godt stamme fra vrag 5.

Egetræsprøverne
Undersøgelsen viser, at prøverne 00655139 og 00655149 sandsynligvis stammer fra samme træ, og at prøverne 00655289 og 00655199 sandsynligvis også stammer fra ét træ.
Årringskurverne fra syv prøver (00655029, 00655129, 00655139, 00655149, 00655169, 00655239 og 00655339 ­ repræsenterende seks træer) passer sammen og kan sammenregnes til en middelkurve på 201 år (00655M01), som dækker perioden 1434-1634 e.Kr.
Årringskurverne fra 4 andre prøver (00655079, 00655199, 00655289 og 00655319 ­ repræsenterende tre træer) passer sammen og kan sammenregnes til en middelkurve på 245 år (00655M02), som dækker perioden 1368-1612 e.Kr. (se tabel 3).

Fyrretræsprøverne
Tre af fyrretræsprøverne er dateret. Yngste målte årring er dannet i 1625 e.Kr. Fældningstidspunktet for træerne, som prøverne stammer fra, er beregnet til efter 1627 e.Kr.
Ud fra en samlet vurdering af resultaterne kan det konkluderes, at tømmeret, som hovedparten af prøverne stammer fra, er fældet omkring 1644 e.Kr. Denne datering må angive tidspunktet for bygningen af skibet.

Dendroproveniens?
Gruppe 1. Kurven 00655M01 opnår de bedste synkroniseringsværdier ved sammenligning med referencekurver fra Nedersachsen i Tyskland. Seks enkelte prøver, og den tidligere undersøgte (21010109), som ikke krydsdaterer med kurverne fra de øvrige prøver fra skibet, kan dateres enkeltvis ved brug af nordtyske grundkurver for egetræ (se tabel 6).

Gruppe 2. Kurven 00655M02 og kurverne fra tre andre prøver (00655259, 00655269 og 0065527A) opnår de bedste synkroniseringsværdier ved sammenligning med såkaldte "kunstkronologier". Det indicerer, at noget af tømmeret i skibet kan stamme fra træer, som har samme oprindelsesområde som det materiale, der danner basis for kunstkronologierne. Disse er udarbejdet på grundlag af årringsundersøgelser af malede egetræspaneler (malerier), der i dag befinder sig i Tyskland, Nederlandene og England. Oprindelsesområde for træet/tømmeret, som panelerne er fremstillet af, er ikke fastslået dendrokronologisk for nærværende, men træet antages at stamme fra områder i den østlige del af det mellempolske fladland.

For fyrretræsprøverne, er t-værdierne for lave til at bestemme tømmerets proveniens.

Skibet er bygget af tømmer, som stammer fra træer der har vokset i det nordlige Tyskland og områder i de Baltiske lande. Det er ikke muligt at indsnævre ét bestemt oprindelsessted for tømmeret.

00655209 0065561A 0065564A
AD 1397 AD 1504 AD 1544
AD 1594 AD 1602 AD 1625
DANMARK Bw-grunden AD 1380- 1853 DANPIN01 4.52 - -
NORGE Østlandet AD 871- 1988 NOMK0505 5.67 2.70 -
Aust-agder AD 1345-1780 NOMK0803 7.24 3.70 3.14
Troendelag AD 801- 1979 NOMK1403 - 3.75 4.46
SVERIGE Dalarna AD 1001- 1852 30500099 3.85 4.45 3.16
Jämtland AD 1313- 1747 30740229 2.90 3.79 2.83
Helsingland AD 1001- 1861 HELPIN01 4.75 - -
Aaland AD 1068- 1827 AALPIN01 2.51 2.82 2.82
Tabel 6. Vrag 5, fyrretræsprøverne. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurverne 00655209, 0065561A og 0065564A og referencekurver fra Skandinavien. (t-værdi, Baillie & Pilcher, 1973)
Splintstatistik Bonde upubl; ca. 20 år+10/-5

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
Bråthen A. 1982, Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. RAÄ 1982:1 Stockholm.


Katalog
Vrag 2

Quercus sp., eg 

00652229 
NMU 1412 X122 
106 år, heraf 9 år i splintved. 
1489-1594 e.Kr., ca. 1604 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652259 og 00652269 

00652239 
NMU 1412 X123 
120 år, kun kerneved. 
1394-1513 e.Kr., efter ca. 1534 e.Kr. 

00652249 
NMU 1412 X124 
79 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00652259 
NMU 1412 X125 
58 år, heraf 1 år i splintved. 
1529-1586 e.Kr., ca. 1604 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652229 og 00652269 

00652269 
NMU 1412 X126 
100 år, heraf 10 år i splintved. 
1494-1593 e.Kr., ca. 1604 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652229 og 00652259 

00652279 
NMU 1412 X127 
185 år, kun kerneved. 
1372-1556 e.Kr., efter ca. 1577 e.Kr. 

00652429 
NMU 1412 X142 
114 år, kun kerneved. 
1438-1551 e.Kr., efter ca. 1574 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652439 og 00652449 

00652439 
NMU 1412 X143 
166 år, kun kerneved. 
1388-1553 e.Kr., efter ca. 1574 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652429 og 00652449 

00652449 
NMU 1412 X144 
137 år, kun kerneved. 
1392-1528 e.Kr., efter ca. 1574 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00652429 og 00652439 

00652469 
NMU 1412 X146 
156 år, heraf 5 år i splintved. 
1452-1607 e.Kr., ca. 1622 e.Kr. 

00652479 
NMU 1412 X147 
146 år, kun kerneved. 
1405-1550 e.Kr., efter ca. 1571 e.Kr. 

00652489 
NMU 1412 X148 
170 år, heraf 26 år i splintved. 
1436-1605 e.Kr., ca. 1606 e.Kr. 

00652499 
B&W Skib 2? X149 
156 år, heraf 12 år i splintved. 
1441-1596 e.Kr., ca. 1604 

Pinus sp., fyr 

0065260A 
NMU 1412 x-556 
113 år, 
1417-1529 e.Kr., efter 1531 e.Kr. 

0065261A 
NMU 1412 x-559 
193 år, 
1373-1565 e.Kr., efter 1567 e.Kr. 

0065262A 
NMU 1412 x-566 
134 år, 
1398-1531 e.Kr., efter 1534 e.Kr. 

0065263A 
NMU 1412 x-573 
205 år, 
1357-1561 e.Kr., efter 1572 e.Kr. 

0065264A 
NMU 1412 x-588 
165 år, 
1414-1578 e.Kr., efter 1583 e.Kr. 

Vrag 5

Quercus sp., eg. 

00655019 
NMU 1484 X201 
121 år, heraf 22 år i splintved. 
1523-1643 e.Kr., ca. 1644 e.Kr. 

00655029 
NMU 1484 X202 
102 år, heraf 12 år i splintved. 
1532-1633 e.Kr., ca. 1641 e.Kr. 

0065503A&B 
NMU 1484 X203 katspor 
55 år, heraf 10 år i splintved. 
Ikke dateret. 

00655049 
NMU 1484 X204 
51 år, heraf 9 år i splintved. 
Ikke dateret. 

0065505A&B 
NMU 1484 X205 
78 & 71 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655069 
NMU 1484 X206 
182 år, kun kerneved. 
1412-1593 e.Kr., efter ca. 1614 e.Kr. 

00655079 
NMU 1484 X207 
158 år, kun kerneved. 
1454-1611 e.Kr., efter ca. 1632 e.Kr. 

00655089 
NMU 1484 X208 
86 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655109 
NMU 1484 X210 
86 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655119 
NMU 1484 X211 
94 år, kun kerneved. 
1514-1607 e.Kr., efter ca. 1628 e.Kr. 

00655129 
NMU 1484 X212 
132 år, kun kerneved. 
1476-1607 e.Kr., efter ca. 1628 e.Kr. 

00655139 
NMU 1484 X213 
141 år, heraf 31 år i splintved. 
1483-1623 e.Kr., ca. 1624 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00655149 

00655149 
NMU 1484 X214 
100 år, kun kerneved. 
1465-1564 e.Kr., ca. 1524 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00655139 

00655159 
NMU 1484 X215 
56 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655169 
NMU 1484 X216 
180 år, heraf 12 år i splintved. 
1449-1628 e.Kr., ca. 1636 e.Kr. 

00655179 
NMU 1484 X217 
70 år, heraf 17 år i splintved. 
Ikke dateret. 

00655189 
NMU 1484 X218 
80 år, heraf 12 år i splintved. 
Ikke dateret. 

00655199 
NMU 1484 X219 
183 år, kun kerneved. 
1394-1576 e.Kr., efter ca. 1597 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00655289 

00655219 
NMU 1484 X221 
139 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655229 
NMU 1484 X222 
218 år, heraf 1 år i splintved. 
Ikke dateret. 

00655239 
NMU 1484 X223 
110 år, kun kerneved. 
1434-1543 e.Kr., efter ca. 1564 e.Kr. 

00655249 
NMU 1484 X224 
106 år, heraf 6 år i splintved. 
Ikke dateret. 

00655259 
NMU 1484 X225 
118 år, kun kerneved. 
1452-1569 e.Kr., efter ca. 1590 e.Kr. 

00655269 
NMU 1484 X226 
64 år, kun kerneved. 
1551-1614 e.Kr., efter ca. 1635 e.Kr. 

0065527a 
NMU 1484 X227 
152 år, kun kerneved. 
1364-1515 e.Kr., efter ca. 1536 e.Kr. 

0065527B 
NMU 1484 X227 
39 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

00655289 
NMU 1484 X228 
178 år, kun kerneved. 
1398-1575 e.Kr., efter ca. 1597 e.Kr. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 00655199 

00655299 
NMU 1484 X229 
75 år, kun kerneved. 
1463-1537 e.Kr., efter ca. 1558 e.Kr. 

00655309 
NMU 1484 X230 
105 år, kun kerneved. 
1391-1495 e.Kr., efter ca. 1516 e.Kr. 

00655319 
NMU 1484 X231 
196 år, kun kerneved. 
1368-1563 e.Kr., efter ca. 1584 e.Kr. 

00655329 
NMU 1484 X232 
126 år, heraf 2 år i splintved. 
1486-1611 e.Kr., ca. 1629 e.Kr. 

00655339 
NMU 1484 X371 
159 år, kun kerneved. 
1448-1606 e.Kr., efter ca. 1627 e.Kr. 

21010109 
B&W Felt II 56 
88 år, heraf 14 år i splintved. 
1547-1634 e.Kr., ca. 1640 e.Kr. 

Pinus sp., fyr. 

00655209 
NMU 1484 X220 
198 år, heraf 59 år i splintved. 
1397-1594 e.Kr., efter 1595 e.Kr. 

0065560a 
NMU 1484 x-308 
105 år. 
Ikke dateret. 

0065561a 
NMU 1484 x-ukendt 
99 år. 
1504-1602 e.Kr., efter 1604 e.Kr. 

0065562a 
NMU 1484 x-ukendt 
123 år. 
Ikke dateret. 

0065563a 
NMU 1484 x-ukendt 
161 år. 
Ikke dateret. 

0065564a 
NMU 1484 x-ukendt 
82 år. 
1544-1625 e.Kr., efter 1627 e.Kr. Tilbage til rapportsiden

NNU report 26, 2000

Back to report page